7 Mart 2011 Pazartesi

2010-2011 2.Dönem Okul Zümresi2010-2011    EĞİTİM- ÖĞRETİM  YILI ALPASLAN  İLKÖĞRETİM OKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ II. DÖNEM  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ
Karar no:  2         
Ders :  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Karar Tarihi: 04/03 /2011

1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,
2) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
* Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması,
3) 1. dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak önlemlerin belirlenip plana eklenmesi,
4) 1. dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılıp plana yazılması,
5) 1. dönem;  ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup-olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip-edilmeyeceğinin  kararlaştırılması,
6) 1. dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi,
7) 1. dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,
8) 1. dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,
9) 1. dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı % lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı %’ sinin kararlaştırılması, 
10) 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi, (İY. 35, 36)
* 1. dönem; şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere yapılan ortak yazılı sınavla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması, aksaklık varsa 2. dönem alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
11) 1. dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi, (TD. 2300)
12) 1. dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
13) 1. dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,
14) 1. dönem; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi, 
15) 1. dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2. dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,
* Dilek, temenniler ve kapanış.
                             GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Açılış, yoklama ve zümre ile ilgili 95. Maddenin okunması,   
 Toplantıya katılan öğretmenlerin; Okul Müdür Yardımcısı Osman YANARDAĞ  ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa BÜLBÜL olduğu görülmüştür. Zümre başkanı Osman YANARDAĞ 2010-2011 Öğretim yılının Milli Eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi
    Zümre ile ilgili 95. Maddenin okunması,                                                                                              
          Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.
          Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
          Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur. (Değişti: R.G. 24/12/ 2008, 27090)
          Zümre öğretmenler kurulunda:
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak plânların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.                                               
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
g) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar. (Değişti: R.G. 02/ 05/ 2006, 26156 -T.D. Mayıs 2006, 2584, Md. 39 )
ğ) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Değişti: R.G. 24/12/ 2008, 27090)

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi; Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması,

Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelendi. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Okul Müdür Yardımcısı Osman YANARDAĞ tarafından okundu. Bu kanuna göre, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesi, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Okunan bu esaslara uyulmasının hem kanunlara uymamızı, hem de mükemmel bir nesil, başarılı öğrenciler yetiştirmemizi sağlayacağı toplantıya katılanların üzerinde birleştikleri ortak görüş olarak benimsendi.
§         Geçen döneme ait zümre tutanakları, öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen çalışma programı
incelenerek bitirilmeyen ders konularının olmadığı müfredata uygun olarak konuların işlenmeye devam edildiği tespit edildi.

03) 1. dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak önlemlerin belirlenip plana eklenmesi,

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI
ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI
ÜNİTELER
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
İnanç
Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?
Allah İnancı
Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç
Melek ve Ahiret İnancı
Kaza ve Kader
İbadet
Temiz Olalım
İbadet Konusunda Bilgilenelim
Namaz İbadeti

Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti
Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
Hz.Muhammed
        (s.a.v)
Hz. Muhammed’i Tanıyalım
Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
Son Peygamber Hz.Muhammed
Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an ve Yorumu
Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım
Kuran’da Kıssalar
Kur’an-I Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri
Kur’an’da Akıl ve Bilgi
İslam Düşüncesinde Yorumlar
Ahlak
Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
İslam’ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Din ve Güzel Ahlak
Din ve Kültür
Aile ve Din
Vatanımızı ve MilletimiziSeviyoruz
İslamiyet ve Türkler
Kültürümüz ve Din
Dinler ve Evrensel Öğütleri

Ders öğretmeni Mustafa BÜLBÜL ünitelendirilmiş yıllık plana uygun olarak yukarıda verilen öğrenme alanlarına ait disiplin ve ara disiplin kazanımlarının niteliklerine uygun etkinliklerle öğrencilere aktarıldığını ifade etti. Ayrıca kaynaştırma öğrencilerine uygun bep planı hazırlanmasına ve sınavlarda plana uygun soru sorulması gerektiğini vurguladı.  04) 1. dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılıp plana yazılması,

 Ders öğretmeni Mustafa BÜLBÜL özellikle yıllık planlar hazırlanırken belirli gün ve haftalar ile milli bayramların dikkate alınarak plan içerisine yerleştirilen Atatürkçülük konularının ders içerisinde mutlaka yer verilerek öğrencilerin bilgilendirildiğini vurguladı. Özellikle derslerde konulara uygun olarak Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine, düşünce hürriyetine verdiği önem; Laiklik ilkesinin esasları, İslam dini hakkındaki görüşleri sözlerinden örneklerle açıklanmıştır.

05) 1. dönem;  ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup-olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip-edilmeyeceğinin  kararlaştırılması,

          Okul müdür Yardımcısı Osman YANARDAĞ konulara yıllık planda belirlenen sıralamaya uygun olarak devam edilmesini ancak ünitelerin yerlerinin güncelliğe göre düzenlenebileceğini ifade etti.

06) 1. dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi,

Ders öğretmeni Mustafa BÜLBÜL 1. dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin isabetli olduğunu ancak daha çok görsel materyale ihtiyaç olduğunu, bunun içinde en kısa zamanda ders için düzenlenen sınıftaki projeksiyon aleti ve bilgisayarın  bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması gerekli olduğunu vurguladı.

07) 1. dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

1. dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin ders kitapları, kılavuz kitapları,Kuran-ı Kerim Meali,Hadis Kitapları,İlmihal kitapları,MEB’in uygun bulduğu  Kaynak kitapların ve CD’lerin bu dönem de kullanılması kararlaştırıldı.

08) 1. dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

Ders öğretmeni Mustafa BÜLBÜL; kış hava  şartlarından nedeniyle gezi-gözlem yapılamadığını, uygun imkanlar elde edildiğinde ertelenen bu gezilerin en kısa zamanda yapılmaya çalışılacağını ifade etti. Temizlik, camiyi tanıyalım ve namaz ibadeti konuları ile ilgili gezi gözlemler bahar aylarında yapılacaktır.

09) 1. dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı % lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı %’ sinin kararlaştırılması, 1.      Dönem; ders için sınıf başarı % leri:
4/ A: %100     4/ B:   5/A: %100   5/B:% 100 6/A:% 100   6/B:% 100 6/C:% 100  7/A:% 96        7/B:% 92  7/C:% 96   8/A:% 92   8/B:% 92           8/C:% 86
              
                                              
                                                          
                                                                                             

10) 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi, (İY. 35, 36)

Okul müdür yardımcısı Osman YANARDAĞ 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin isabetli olduğunu ve sene başı zümre toplantısında alınan karara uygun olarak en az 2 yazılı sınav yapılmasına, bunun yanında en az bir performans, bir proje ve ders içi etkinlik notu verilmesini ifade etti. Yazılı sınavlarda konuların niteliğine uygun olarak klasik, çoktan seçmeli, eşleştirmeli ve doğru-yanlış …vb soru türlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı. 2. yarıyıl sınav zamanın ise Mart ayının 3. haftası ile Mayıs ayının 3. haftasında yapılmasına karar verildi. Ayrıca verilen proje ödevlerinin nisan ayının son haftasında toplanması gerektiği vurgulandı.

11) 1. dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi, (TD. 2300)

ÖRNEK PROJE-PERFORMANS KONULARI:

6. SINIF KONULARI
1. Sürekli namaz kılan bir büyüğümüzle namazın bireye ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.
2. Camideki din görevlilerinden olan müezzinin neler yaptığını gözlemleyerek yazalım.
3. Evimize en yakın caminin cemaatini gözlemleyerek, cami ve cemaatin birey ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.
4. Ramazan ayında kılınan teravih namazında neler yapılığını gözlemleyerek kişiye  ve topluma kazandırdığı güzel davranışları tespit ediniz?
5. İslam’ın şartlarından olan zekat ibadetini yerine getiren bir büyüğümüzle zekatın kişiye kazandırdığı davranışlar ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapınız?
6. Çevremizde bulunan yardımlaşma kurumlarını ziyaret ederek yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi toplayınız?
7. Mahallemizde yaşayan yardıma muhtaç komşularımıza nasıl yardın yapılabilir planlayınız?.
8. Namazda yaptığımız hareketleri resimleyerek adabına uygun nasıl namaz kılındığını araştırarak anlatınız?
9. Cuma namazında neler yapıldığını gözlemleyerek, cuma namazının fazileti hakkında bilgi toplayınız?
10. Bayram namazında neler yapıldığını gözlemleyerek, dini bayramların kişiye topluma kazandırdıkları davranışlar hakkında bilgi toplayınız?
11. Beş vakit namazın kılınışını hiç namaz kılmamış birine nasıl öğretebiliriz planlayarak bir namaz kılınış tablosu çiziniz?
12. İlçemizde bulunan bir gazimizle vatan ve millet kavramları üzerine söyleşi yapınız?
13. Askerlik görevini yerine getiren bir ağabeyimizle askerliğin niçin vatan borcu olduğu hakkında söyleşi yaparak kendisini etkileyen bir olayı anlatmasını isteyelim.
14. Sakınmamız gereken davranışlardan; yalan söylemek ve hile yapmayı dramatize ederek anlatınız?
15. İçkinin insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi toplayarak okulumuzda bir duvar gazetesi hazırlayınız?
16 Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi toplayarak okulumuzda bir duvar gazetesi hazırlayınız?
17. Kumarın zararları hakkında bilgi toplayarak, yaşanmış bir olayı dramatize ederek anlatınız?
18. Kötü olarak nitelendirdiğimiz davranışları araştırarak, bunların düzeltilebilmesi için neler yapılabileceğini yazınız?
19. İslam kardeşliği hakkında bilgi toplayarak, bu konuyla ilgili hadisleri derleyiniz?
20. İslam’ın sevgi ve barış dini olduğunu tarihimizde yaşanmış olan olaylardan örnekler vererek anlatınız?
21. Kuran’ı Kerimden inanan insanın yapması gereken davranışları derleyiniz?
7. SINIF KONULARI
1. Çevremizde yaşayan insanları gözlemleyerek güzel ahlak olarak yaptıkları davranışları derleyip çirkin olanların otadan kaldırılması için neler yapılabilir tespit ediniz?
2. İslam Dininin tarihi gelişimini anlatan bir tarih şeridi hazırlanması.
3. Din Kültürü va Ahlak Bilgisi Konularının tamamını içeren bulamaca veya bilgi oyunlarının hazırlanması
4. Kötülük ve iyiliğin mücadelesini fabl olarak anlatınız?
5. Üzerime düşen görevleri yaparım, sözümde dururum ve doğruluktan ayrılmam konularını dramatize ederek anlatınız?
6. Kıskançlık, yalan ve iftiranın kişiye ve topluma verdiği zararları araştırınız?
7. Öfkelenen bir insanın kendisine ve çevresine verdiği ve verebileceği zararları tespit ediniz?
8. Çevremizde yaşayan insanların ve kendimizin uymakta olduğu görgü kurallarını tespit ediniz?
9. Savurganlığın zararlarını dramatize ederek anlatınız?
10. Dinimizce yeri olmayıp da ilçemizde yapılmakta olan batıl inanışları derleyiniz?
11. Zararlı alışkanlıkların kullanımın yaş ortalamasını sınırlandırmak veya önlemek için ilçemizde neler yapabiliriz?
12. Dinimizce yasaklanan kötü alışkanlıkları ve zararlarını araştırınız.
13. İnsanların ölümsüzlük duygularını tatmin etmek için yaptıkları çalışmaları araştırarak, yapılan bu çalışmaların hangi amaçlar için kullanıldıklarını tespit ederek, kendinizin neler yapacağını hayalinizde planlayarak anlatınız?
14.  İlçemizdeki sağlık ocağına gidip çocuk sağlığını korumak için yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi toplayınız?
15. Çocukları ailelerine karşı sorumlulukları nelerdir? Sizce aileler çocukları ile ilgileniyorlar mı? Siz baba veya anne olsaydınız çocuklarınıza nasıl davranırdınız?
16. Hicret ve hicri yılbaşı hakkında anket sorusu hazırlayarak  50 kişide uygulayıp sonuçlarını değerlendiriniz?
17. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini motifler içeren kelime ve cümleleri derleyiniz?
18. Dini motifler içeren Türk halk bilmecelerinden derleyiniz?
8. SINIF KONULARI
1. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını araştırıp, bir öğrencinin zamanını en iyi değerlendirebileceği bir ders çalışma planı hazırlayınız?
2. Toplumun “güvenilir insan” diye nitelendirdiği insanlarda bulunan davranışları gözlemleyerek, kendinizde bu davranışların olup olmadığını  ve toplumun güvenini kazanmak için neler yapılabileceğini tespit ediniz?
3. Hz. Mevlana’nın Konya’daki müzesini gezerek, sergilenen eserlerin bizde oluşturduğu duygusal zenginliği, ziyaret etme fırsatı bulamayanlara nasıl aktarmalıyız?
4. Din anlayışına dayalı farklılıkların sebeplerini araştırınız.
5. Mezhep olgusunu ve günümüzde İslam dünyasında yaygın olan mezheplerin araştırılması.
6. Çevremizde bulunan dini motifler içeren yapıları fotoğraflayarak, tarihçesi hakkında bilgi toplayınız?
7. Hoşgörü kavramının toplumdaki yansımalarını tespit ediniz?
8. Bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tespit ederek, ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır?
10. Kısa Hadislerden Kırk Hadis Meali Derleyiniz?
11. Dünya da yaygın olan İlahi dinleri araştırınız.
12.  Dünya da yaygın olan ilahi olmayan dinleri araştırınız.

12) 1. dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
Velin destekleri yeteri kadar sağlanamadı. İkinci dönem veli ziyaretleri yaparak gerekli desteğin sağlanmasına karar verildi.

          Okul müdür yardımcısı Osman YANARDAĞ veli desteğinin sağlanması için velilerin zaman zaman okula çağırılarak ilgili konularda derse katılımlarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca problemli öğrencilerin durumlarının görüşülmesi için ev ziyaretlerinin de yapılmasının faydalı olacağını vurguladı.

13) 1. dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,

          Okul müdür yardımcısı Osman YANARDAĞ; bütün öğretmenler kendilerini geliştirmek için her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılması ve bu nedenle alanımızla ilgili kursların ve seminerlerin takibinin yapılarak katılması gerektiğini ifade etti.

14) 1. dönem; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi, 

Ders öğretmeni Mustafa BÜLBÜL; Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ilçe kapsamında bir proje hazırlanabileceğini bu kapsamda ilçe zümresinde diğer din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini söyledi. .(örneğin; “Dinimiz temiz olmamızı ister” konusu kapsamında İznik ilçesin de çevre temizliği yapılması)

15) 1. dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2. dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,
* Dilek, temenniler ve kapanış.

Okul müdür yardımcısı Osman YANARDAĞ ; 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı 2. döneminin  başarılı olması temennileriyle toplantıyı sona erdirmiştir.

ALINAN KARARLAR:

1. 2. yarıyıl sınav zamanın ise mart ayının 4. haftası ile mayıs ayının 4. haftasında yapılmasına karar verildi.
2. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde okul kapsamında bir proje hazırlanmasına karar verildi.
3. Problemli ve sorunlu öğrencilere ev ziyaretleri yapılmasına karar verildi.
4. Kaynaştırma öğrencilerine uygun bep planı hazırlanmasına ve sınavlarda plana uygun soru sorulmasına  karar verildi.

.                                                                                                                         
Mustafa BÜLBÜL                                                                                       Osman YANARDAĞ Din Kült ve Ahlk Bilg Öğretmeni                                                          Okul Müdür Yardımcısı                                               

                                                                                            İNCELENDİ
                                                                                               04/03/2011
                                                                                              İlhami BIÇAK      
                                                                                              Okul Müdürü        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder